Verzoek tot WHOIS-toegang

Service met een lijst van registratiegegevens

Verzoek tot WHOIS-toegang

Met een verzoek tot WHOIS-toegang, ook bekend als RDDS-procedure, kan men toegang verkrijgen tot de registratiegegevens van een betreffende domeinnaam.

Deze procedure kan gebruikt worden als u er legitiem belang bij heeft en mits de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ieder duidelijk excessief of ongegrond verzoek zal afgewezen worden. Om uw verzoek te kunnen verwerken moet u volledig aangeven welke legitieme belangen door dit verzoek gediend worden.

Voorbeelden van legitieme belangen kunnen, afhankelijk van de rol en de verantwoordelijkheden van de persoon of de entiteit die het verzoek indient, het gebruik van gegevens omvatten voor:

  • Het identificeren, onderzoeken en/of oplossen van technische problemen of gedragingen die het openen, de interoperabiliteit, de resilience, de beveiliging en/of de stabiliteit van de DNS of van het internet in gevaar brengen;
  • Het oplossen van geschillen betreffende de registratie van domeinnamen (in tegenstelling tot het gebruik van deze domeinnamen, maar ook als dit beleid rekening houdt met het gebruik van domeinnamen);
  • Het identificeren, onderzoeken van en/of reageren op mogelijk misleidende, illegale, kwaadwillende of frauduleuze activiteiten;
  • Het laten gelden, verdedigen of laten respecteren van intellectuele eigendomsrechten ;
  • Het begrijpen van de bron en de betrouwbaarheid van beschikbare goederen en diensten in de online omgeving;
  • Andere door OVH goedgekeurde toepassingen die bij de ICANN-doelstellingen passen.

De in het kader van deze procedure verzamelde gegevens worden door de bedrijven van de OVH-groep verwerkt om te onderzoeken of het verzoek legitiem is, dit te verwerken en het te beantwoorden. OVH bewaart deze gedurende de gehele wettelijk voorgeschreven termijn.

Stuur uw verzoek naar het hierna genoemde adres om deze procedure in werking te stellen*:
domain-disputes@ovh.net.

Let op: het contact leggen met de domeinnaamhouder is op zich geen legitieme reden om de anonimiteit op te heffen, omdat we u een formulier bieden om contact op te nemen met de domeinnaamhouder op het volgende adres:
https://www.ovhcloud.com/nl/lp/request-ovhcloud-registered-domain/

* Door contact op te nemen met OVH staat u in voor de juistheid van de verstrekte informatie en accepteert u de volgende voorwaarden: De informatie die OVH u mogelijk verstrekt als antwoord op uw verzoek, in het bijzonder de gegevens van de eigenaren van domeinnamen, mogen alleen – en met uitsluiting van elk mogelijk ander doel – gebruikt worden om het legitieme belang na te streven waar uw verzoek toe diende („legitieme belang“). Als verantwoordelijke voor de verder door u uitgevoerde verwerking van deze gegevens voor het nastreven van uw legitieme belang, verplicht u zich de op deze verwerking toepasselijke regelgeving te respecteren, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens („AVG/GDPR“) en in het bijzonder om (i) deze informatie niet langer te bewaren dan nodig is voor het nagestreefde legitieme belang, (ii) deze informatie alleen maar aan derden over te dragen als dit vereist is voor het nagestreefde legitieme belang, (iii) zekergesteld te hebben dat technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn ter bescherming en vertrouwelijkheid van deze informatie en dat de toepasselijke zekerheden die door Hoofdstuk V van de AVG/GDPR vereist worden bij doorgifte buiten de Europese Unie (inclusief derden waarmee deze informatie gedeeld wordt) geïmplementeerd zijn en (iv) de rechten van de betrokken personen te respecteren. Als zodanig vrijwaart u OVH van elke mogelijke vordering, klacht of juridische stappen.